Bent u 18 jaar of ouder?

Beleid voor verantwoord internetgebruik

De website www.rameebeer.be (Site) wordt beheerd door NV BELGIAN IMPORT BEVERAGE COMPANY (wij, we, ons, onze). Dit beleid voor verantwoord internetgebruik bevat de voorwaarden waaronder u onze website mag bezoeken. Dit beleid is van toepassing op alle gebruikers en bezoekers van onze website.

Wanneer u onze website gebruikt, betekent dit dat u alle in dit beleid vervatte bepalingen aanvaardt en ermee instemt deze na te leven. Deze bepalingen vormen een aanvulling op onze Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid en Cookiebeleid.

We zijn in België ingeschreven met ondernemingsnummer 0446.856.036 en met maatschappelijke zetel in 1740 Ternat, Industrielaan 16-20. Het is mogelijk dat onze aangesloten ondernemingen aan deze website bijdragen of de website bijwerken. Tot onze aangesloten ondernemingen behoren onze dochtermaatschappijen of holdingmaatschappijen en alle dochtermaatschappijen van deze holdingmaatschappijen.

Verboden gebruik

U mag onze website uitsluitend gebruiken voor wettige doeleinden.  U mag de website niet gebruiken:

Verder stemt u ermee in:

Interactieve diensten

We kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten aanbieden op de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

Indien wij een interactieve dienst aanbieden, zullen wij duidelijk aangeven wat voor dienst wordt aangeboden, of er een moderator is en welke vorm van moderatie gebruikt wordt (onder meer of het een menselijke of technische moderator betreft).

We streven ernaar de mogelijke risico’s te beoordelen voor gebruikers die gebruik maken van een op de website door derden aangeboden interactieve dienst, en zullen in elk geval bepalen of het gepast is om de desbetreffende dienst te modereren (en zo ja, in welke vorm) gezien de desbetreffende risico’s. We zijn echter niet verplicht om toezicht te houden op de interactieve diensten die wij op de website aanbieden, of ze te monitoren of te modereren, en wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze inhoudsnormen, ongeacht of de dienst al dan niet wordt gemodereerd.

Indien we een interactieve dienst modereren, stellen wij u normaal gesproken in staat om contact op te nemen met de moderator in geval van reden tot bezorgdheid of problemen.

Inhoudsnormen

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan de website (bijdragen) en aan eventuele daarmee verbonden interactieve diensten.
U moet de volgende normen naar letter en geest naleven. De normen zijn van toepassing op zowel de delen als het geheel van een bijdrage en worden samen met alle voorwaarden en vereisten verstrekt bij de indiening van een bijdrage.

Bijdragen moeten:

Bijdragen mogen:

Opschorting en opzegging

We bepalen naar eigen inzicht of dit beleid voor verantwoord internetgebruik wordt geschonden door uw gebruik van de website.  Indien dit beleid is geschonden, kunnen wij maatregelen treffen die wij passend achten. 
Niet-naleving van dit beleid voor verantwoord internetgebruik vormt een wezenlijke schending van de Gebruiksvoorwaarden op grond waarvan u toestemming heeft gekregen om de website te gebruiken.

Dit kan leiden tot een of meerdere van de volgende maatregelen:

We wijzen elke aansprakelijkheid van de hand voor maatregelen die worden genomen naar aanleiding van schending van dit beleid voor verantwoord internetgebruik.  De in dit beleid vermelde lijst van maatregelen is niet exhaustief, en we kunnen elke andere maatregel treffen die wij redelijkerwijs passend achten.

Wijzigingen in het beleid voor verantwoord internetgebruik

We kunnen dit beleid voor verantwoord internetgebruik te allen tijde herzien door deze pagina aan te passen. Gelieve deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen, aangezien deze juridisch bindend zijn voor u. Sommige bepalingen in dit beleid voor verantwoord internetgebruik kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen elders op de website.

Bijgewerkt mei 2018